Catalogue

Current Affairs
Documentary
Educational Programming
Series
Russia yesterday and today
TV Movies
Footage
Format

Liteyny

Produced by : LLC “TRIIKS MEDIAGROUP” (RUSSIA), OJSC “NTV BROADCASTING COMPANY” (RUSSIA)
Year : 2008 — 2014
Genre : Criminal series
Duration : 45 min
Number of episodes : 84 as of 14.12.2010
Written by : ALEXEY RYBIN, ALEXEY GUSEV
Produced by : INESSA YURCHENKO
Directed by : ALEXEY GUSEV
Cameraman : ANTON VERBIN
Starring : EVGENY SIDIKHIN, ANASTASIA MELNIKOVA, ANDREY FEDORTSOV, ALEXEY NILOV, ANVAR LIBABOV, SERGEY SELIN, SERGEY ROGOZHIN, DMITRY BYSTREVSKY, YULIA MOLCHANOVA, ANDREY ZIBROV, KONSTANTIN GAYOKHO, ANDREY ASTRAKHANTSEV, YURIS LAUTSINSH, POLINA SIDIKHINA, SERGEY VOROBYOV, VADIM NIKITIN, IGOR AKIMOV, NELYA POPOVA, NATALIA MURASHKEVICH, VIKTOR SHEVELKOV
Sequel to the legendary series “Liteyny 4”.