Catalogue

Current Affairs
Documentary
Educational Programming
Series
TV Movies
Footage
Format

Spy games

Company :  ZAO MOTOR FILM STUDIO
Year :  2004-2008
Duration :  45 min
Total number of releases :  13
Written by :  Maxim Stishov, Eugene Schedrin, Alexander Pronin, Yury Rogozin
Directed by :  Georgy Gavrilov, Dmitry Fix, Ilya Maksimov
Music by :  Ilya Dukhovniy
Starring :  Igor Kostolevskiy, Elena Korikova, Jean Farber, Rick Washburn, Lev Prygunov, Elena Koreneva, Alexander Porokhovschikov, Evgeniy Knyazev, Elena Solovey, Alika Smekhova, Andris Lielais
List of Series